fbpx
More

  INTERNSBANKERS
  "THỰC TẬP SINH NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  TALENTBANKERS
  "NHÂN TÀI NGÂN HÀNG"
  XEM THÊM
  ACTIONBANKERS
  "KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP BỀN VỮNG"
  XEM THÊM
  Ngành ngân hàng FASTBANKERS
  "HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CẤP TỐC"
  XEM THÊM
  REDBANKERS
  "KHÁT VỌNG TIÊN PHONG"
  XEM THÊM

  LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO TALENTBANKERS

  Quy trình triển khai một chương trình đào tạo điển hình của TalentBankers

  01
  KHẢO SÁT VÀ ĐO LƯỜNG TRƯỚC ĐÀO TẠO
  02
  PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ
  03
  THIẾT KẾ LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO
  04
  ONBOARD HỘI NHẬP
  05
  ELEARNING KIẾN THỨC NỀN TẢNG
  06
  KỸ NĂNG VÀ HÌNH ẢNH CÁ NHÂN
  07
  TRAINING ON JOB
  08
  WORKSHOP NGHIỆP VỤ
  09
  ACTION PLAN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
  10
  TEST ĐẦU RA VÀ TỐT NGHIỆP
  11
  FEEDBACK ĐÀO TẠO VÀ ĐO LƯỜNG
  12
  HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07

  TRƯỚC ĐÀO TẠO TALENTBANKERS

  KHẢO SÁT VÀ ĐO LƯỜNG TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu của TalentBankers và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HỒ SƠ HỌC VIÊN

  KHẢO SÁT NHU CẦU

  TEST NĂNG LỰC

  ĐÁNH GIÁ VÀ THIẾT KẾ LỘ TRÌNH TRƯỚC ĐÀO TẠO

  Chuyên gia Phát triển năng lực của TalentBankers xem xét chi tiết hồ sơ học viên, kết quả khảo sát mục tiêu, nhu cầu đào tạo và đánh giá năng lực hiện tại của học viên để xây dựng lộ trình và khung đào tạo phù hợp cho học viên.

  PHÂN TÍCH NHU CẦU VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

  ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

  THÔNG BÁO KHUNG VÀ LỊCH ĐÀO TẠO

  TRONG ĐÀO TẠO TALENTBANKERS

  ONBOARD - HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu của TalentBankers và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH

  HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ "TRAINING ON JOB"

  HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ WORKSHOP

  ELEARNING KIẾN THỨC NỀN TẢNG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

  Học viên sau khi đăng ký tham gia chương trình đào tạo sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ học viên theo mẫu của TalentBankers và được cấp user trên hệ thống Elearning LMS để thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo và test năng lực trước đào tạo.

  HOÀN THIỆN TỪNG HỌC PHẦN TRÊN HỆ THỐNG ELEARNING

  GIẢI ĐÁP TỪ MENTOR VỚI TỪNG NỘI DUNG CẦN HỖ TRỢ

  THỰC HIỆN ACTION PLAN VÀ TEST ĐẦU RA TỪNG HỌC PHẦN

  ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ HÌNH ẢNH CÁ NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

  Học việc hoàn thành các học phần workshop kỹ năng và workshop hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của Mentor, học viện hoàn tập bài tập dự án tổng hợp TalentBankers.

  WORKSHOP KỸ NĂNG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

  KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ HÌNH ẢNH CÁ NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

  HOÀN THÀNH BÀI TẬP DỰ ÁN TALENT BANKERS

  TRAINING ON JOB - CẦM TAY CHỈ VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP - NGÂN HÀNG

  Bộ phận Bankwork – Đầu mối hỗ trợ thực tập và tuyển dụng của TalentBankers sẽ hoàn thiện tủ tục tiếp nhận thực tập và giới thiệu học viên về các TCTC – Ngân hàng theo vị trí chức danh và địa điểm phù hợp. Học viên hoàn thành giai đoạn “Training on job” cùng với sự đồng hành của Mentor trong suốt quá trình.

  TIẾP NHẬN THỰC TẬP THEO VỊ TRÍ CHỨC DANH ĐÀO TẠO

  HOÀN THÀNH THỰC TẬP DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA MENTOR

  HOÀN THÀNH ACTION PLAN THEO CHỨC DANH THỰC TẬP

  WORKSHOP - NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU CÙNG MENTOR

  Để Workshop đạt hiệu quả tối đa theo chương trình đào tạo, học viên sẽ hoàn thành học phần và test trước workshop để nắm được toàn bộ nội dung cơ bản của Workshop. Học viên note lại những vấn đề cần trao đổi và nghiên cứu sâu trước khi tham gia Workshop. Trong buổi workshop, Mentor sẽ thảo luận, chia sẻ và hướng dẫn học viên thực hành nội dung nghiệp vụ chuyên sâu. Kết thúc mỗi workshop, học viên hoàn thành Action plan sau workshop.

  HOÀN THÀNH HỌC PHẦN TRƯỚC WORKSHOP

  WORKSHOP NGHIỆP VỤ VỚI MENTOR

  HOÀN THÀNH ACTION PLAN SAU WORKSHOP

  TEST ĐẦU RA VÀ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH

  Học viên phải hoàn thành test qua tất cả workshop để đủ điều kiện thi cấp chứng chỉ (Điểm chuẩn: >= 65 điểm/ học phần).

  Học viên được cấp chứng chỉ khi đạt điểm chuẩn đầu ra >= 65 điểm.

  Bankwork hỗ trợ tuyển dụng chính thức khi học viên đạt chứng chỉ.

  HỌC VIÊN HOÀN THÀNH TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH

  HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC TẠI TCTC

  SAU ĐÀO TẠO TALENTBANKERS

  FEEDBACK ĐÀO TẠO VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  Học viên và Mentor đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo 5 tiêu chí:

  1. Đánh giá nội dung chương trình;
  2. Đánh giá Mentor và đội ngũ chuyên gia;
  3. Đánh giá về công tác tổ chức và học liệu;
  4. Đánh giá về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo;
  5. Đánh giá về công tác hỗ trợ.

  HỌC VIÊN ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  MENTOR ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐÀO TẠO

  CẢI TIẾN VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  HỖ TRỢ HỌC VIÊN SAU ĐÀO TẠO 24/07

  TalentBankers hỗ trợ học viên 24/07 sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc và giải đáp các khó khăn học viên gặp phải trong quá trình làm việc.

  Bankwork sẽ hỗ trợ xuyên suốt các nhu cầu về việc làm, thay đổi công việc hay lộ trình công danh của học viên TalentBankers.

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC NGHIỆP VỤ ÁP DỤNG VÀO CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ GIẢI ĐÁP CÁC KHÓ KHĂN GẶP PHẢI TRONG CÔNG VIỆC

  HỖ TRỢ VỀ THAY ĐỔI CÔNG VIỆC, LỘ TRÌNH CÔNG DANH